Manacor
CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE
Dia 29 d’octubre de 2020, a les 19.00 hores, al Saló de Plens de l’Ajuntament (videoconferència).
manacor.org 28/10/2020 - 15:33:52
CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE DATA 29 D'OCTUBRE DE 2020
 
La batlia-presidència a data d’avui, ha resolt:
 
«Convocar al Ple de l’Ajuntament a la sessió extraordinària 12/2020, que tindrà lloc en primera convocatòria el proper dia 29 d’octubre de 2020, a les 19.00 hores, al Saló de Plens de l’Ajuntament (videoconferència), per tractar els assumptes que componen el següent ordre del dia:
1. Declaració Institucional Ciutats per la Vida / Ciutats contra la Pena de Mort
 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES
 
Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció
 
2. PRP2020/232. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal 09T.OD que regula la taxa per prestació del servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans
 
3. PRP2020/241. Proposta de rectificació d’acord de modificació del preu públic per la prestació del servei d’Escola municipal de música i dansa i conservatori municipal de música.
 
El secretari general Nicolau Conti Fuster
 
 
Reciente
Visto
Comentado