ZEC...Tal i com anunciaren fa mesos, GOB i Terraferida remetere
La Conselleria de Medi Ambient va promoure la destrucció dels hàbitats naturals d’aquesta ZEC sense avaluar-ne prèviament l’impacte i va afectar precisament a la conca del torrent de na Borges
De fet, el decret-llei no preveu la intervenció als municipis de Petra i Santa Margalida, per on discorre bona part del torrent. Aquí no hi va haver cap tipus d’emergència, ni cap risc ambiental a esmenar.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 02/07/2019 - 03:07:00
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, ante lo cual instamos a la Comisión a actuar sobre este presunto incumplimiento de la normativa comunitaria.

La Conselleria de Medi Ambient va promoure la destrucció dels hàbitats naturals d’aquesta ZEC sense avaluar-ne prèviament l’impacte. Tal i com anunciaren fa mesos, GOB i Terraferida remeteren al passada setmana un escrit de denúncia a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, informant sobre l’actuació promoguda per la Conselleria de Medi Ambient al torrent de na Borges i que va suposar l'arrasament i destrucció dels hàbitats naturals a llarg de més de 15 quilòmetres de zona protegida.

Recordem que a arrel de les fortes pluges de l’octubre de 2018 al llevant de Mallorca la Conselleria va promoure amb caràcter d’urgència diverses actuacions a torrents amb l’objectiu de reparar danys i restaurar-los ambientalment. Això ho va fer emparant-se en el decret-llei 2/2018, amb el qual també es varen disposar mesures d’ajuda a les persones afectades.

El torrent de na Borges, el més llarg de Mallorca, discorre en els seus darrers 15 quilòmetres per dins la Zona Especial de Conservació (ZEC) ES5310029-Na Borges.

Però resulta que aquell episodi de pluges no va afectar precisament a la conca del torrent de na Borges, on no es va produir avinguda ni desbordament. De fet, el decret-llei no preveu la intervenció als municipis de Petra i Santa Margalida, per on discorre bona part del torrent. Aquí no hi va haver cap tipus d’emergència, ni cap risc ambiental a esmenar, ni cap afectació negativa ambiental o social que justificàs ni la urgència ni la necessitat de l’actuació.

Així, interpretam que la Conselleria de Medi Ambient va utilitzar l’eina del decret-llei per poder intervenir, sota el seu paraigües legal, en el torrent de na Borges i així evitar la realització de la corresponent avaluació prèvia d’impacte ambiental de les obres. El torrent de na Borges, el més llarg de Mallorca, discorre en els seus darrers 15 quilòmetres per dins la Zona Especial de Conservació (ZEC) ES5310029-Na Borges.

Aquesta zona protegida forma part de la xarxa europea Natura 2000, i està emparada per la Directiva 92/43/CEE. Així, els projectes que no tenguin a veure amb la gestió conservacionista de l’espai protegit han de ser prèviament avaluats sobre les seves repercussions ambientals i especialment l’afectació als hàbitats naturals que motivaren la protecció.

En el cas de l’arrasament del llit i marges del torrent de na Borges, la Conselleria de Medi Ambient va obviar la seva obligació d’avaluació prèvia de l’impacte de les obres, pel que en la nostra opinió va incomplir amb les obligacions establertes a la Directiva europea. Tot això s’ha posat en coneixement de les autoritats de la Comissió Europea, instant-les a actuar davant aquest incompliment. Les normes i protocols de protecció ambiental ho són per a tots, i resulta inacceptable que la pròpia administració utilitzi argúcies per evitar-les quan impulsa els seus projectes.

Por todo lo expuesto, consideramos que las autoridades de las Illes Balears, al intervenir sobre el LIC ES5310029-Na Borges realizando actuaciones que han afectado gravemente a los hábitats naturales presentes sin haber realizado ninguna evaluación previa de repercusiones, han incumplido las obligaciones previstas en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, ante lo cual instamos a la Comisión a actuar sobre este presunto incumplimiento de la normativa comunitaria.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado